صادق خلیلیان - کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری ایران - خرداد 1400

صادق خلیلیان دکترای اقتصاد کشاورزی از دانشگاه تربیت مدرس دارد که قبل از آن هم رئیس دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس بوده است. ایشان معاون برنامه ریزی وزیر جهاد کشاورزی دولت نهم بوده است.

 

آخرین اخبار انتخابات 1400