محسن رضایی-کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری ایران - خرداد 1400

محسن رضایی کاندیدای ریاست جمهوری1400 ،فرمانده نظامی،سیاست مدار،اقتصاددان در حال حاضر دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام است .رضایی یکی از نامزدهای دوره دهم ریاست جمهوری ایران نیز بود.رضایی نفر سوم از بین کاندیداهای چهارگانه شد.در دوره دوازدهم ریاست جمهوری نیز رتبه چهارم را کسب کرد

 

آخرین اخبار انتخابات 1400