محمد باقر قالیباف-کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری ایران - خرداد 1400

محمدباقر قالیباف کاندید انتخابات ریاست جمهوری 1400،رئیس مجلس شورای اسلامی است.قالیباف نظامی و سیاست مدار اصول گرا است.
در حال حاضر بعنوان نماینده مردم تهران و رئیس مجلس شورای اسلامی است. در انتخابات ریاست جمهوری 1384 نفر چهارم شد.در سال1392 در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کرد و نفر دوم شد.

 

آخرین اخبار انتخابات 1400