مصطفی تاجزاده - کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری ایران - خرداد 1400

 

یک شنبه 12 اردیبهشت 1400

مصطفی تاجزاده اعلام کاندیداتوری کرد ویژه

می‌آیم تا با احیای اصول جمهوریت، قطار مدیریت میهن در ریلی قرار گیرد که شکاف بین اختیارات و مسئولیت برطرف شود. حکومت کارآمد و حاکمان پاسخ‌گو شوند.

آخرین اخبار انتخابات 1400