سخنران: علی‌اکبر رائفی‌پور

‏‫در صورتی که استاد رائفی پور را نمی شناسید می توانید از صفحه آشنایی با استاد علی اکبر رائفی پور بازدید نمائید.

سخنرانی های استاد رائفی پور که در این بخش مشاهده می کنید؛ در چهار دسته اصلی سیاسی، اقتصادی، فرهنگی اجتماعی و مذهبی بخش بندی شده است. 

سخنرانی های استاد رائفی پور شامل موضوعات متنوعی از جمله: آخرالزمان، تاریخی، دشمن شناسی، اهل بیت، قرآن، فراماسونری، مهدویت، نقد فیلم، خانواده و سبک زندگی و رسانه می شود. 

استاد رائفی پور سلسله جلساتی برای پرداختن کامل به موضوعی خاص تحت عنوان روایت عهد برگزار می کنند که می توانید لیست کامل این دسته از سخنرانی ها را در این صفحه دنبال نمائید.